می نوشم ...نه چای نیست...


قهوه هم نیست...


حتی شوکران هم نیست


اما تلخ است...


تلخ تر از آنچه تصورش را کنی...


سالها قهوه ها را تلخ نوشیدم...


چای را هم...


من اینبار ثانیه های دور از او را می نوشم و نفس میکشم


و این تلخ... فرق دارد...این تلخ جان فرساست...