سیگار نمی کشم
نه اینکه نکشیده ام
آخرین بار که روبه رویم چشمهایش را بست
آخرین نخ را کشیدم
بعد ترک کردم
او را
خاطراتش را
و سیگار را
تمام آنچه را که آرامم می کرد